Monday, 22 May 2017

سپاس برای دوستان

باز امروز #دلم گرفته. "س" كه به ديدنم آمده بود از شعرگونه هاي سروده خود قطعه اي را برأيم خواند.عجب پر #احساس مي نويسد. با همه #زنانگيش. آن طور كه حتي اگر ازً زبان مردي بنويسد و نداني كه#نويسنده كيست متن داد مي زند كه زني آنرا نوشته. مثل داستان أوليه اي كه ويس و رامين ازً روي آن سروده شده...كاش غمي نبود يا اگر بود لااقل در روزهاي ابري نبود يا اگر بود خوب بود كه دوستي مثل س هر روز به ديدار ميامد با تحفه اي از سروده هايش تا با سكوت اوازه خوان محله كمتر فرصت دلتنگي پيدا كني. #شهيره #سنگريزه

© All rights reserved

No comments: