Sunday, 31 July 2016

Mashhad in rainMashhad, Iran
اینبارهمه چیز عجیب تر از معمول بود، چطور نبود مادر را قبول کرده بودم، نمی دانم
با باران تابستانی به مشهد رسیدیم و در باران مرداد ماه مشهد را ترک کردیم
 کاش کمی نور در مشتم جا میشد

© All rights reserved