Friday, 24 October 2008

سالگرد


از ورودت به دنیای من دقیقا یک سال می گذرد. هرچند که خورشید اشغالگرحضورت گویا قرنهاست که بر سرزمین وجودم پرتوافشانی می کند. دریاها بینمان فاصله است ولی افکار و تخیلاتم چنان مرا با تو پیوند میدهند که گوئی تار و پودِ نقشی از یک قالی را به هم می بافند. از زمان برخورد اولین نگاهمان تاکنون کره خاکی یک دور به دور خورشید گشته و من هزاران بار به دور تو. شوق زندگی از حرارت وجودت در کاسه دلم می جوشد و به تمامی زوایای جسمم سرازیز می شود. باران برکت دوستی توست که حس سوزانی را که به کرات مرا از ادامه این راه برحذرمی دارد بی پروا خاموش می سازد. نمی گویم که یوسف گم گشته ای بودی که به کنعان دل باز گشتی. نمی گویم که جز نجیبانه با هم گفت وشنودی نداشتیم. ولی خواسته ها و نیازهایم در تو معنی پیدا می کند چون چیزی در وجودت با روح سرگردانم همخونی دارد. با من بمان، بازهم بمان و بازهم بمان


+++++++++++++++++++++
© All rights reserved

Monday, 20 October 2008

Helping hand

[Picture is taken in Alderley Edge , UK]


Falling down is not an issue when there are people around that would help you up.افتادن سقوط نیست وقتی دیگران دستت را میگیرند، البته به شرط آنکه دیگران خودشان روی زمین لغزنده نباشند

:D :D :D

Tuesday, 14 October 2008

This is LiFe

Life is full of moments like these:
[The picture are taken in Jangal Abr (Cloud forest) in Iran]

++++++++++++
Try
سعی
++++++++++++
Hope
امید
++++++++++++
Disappointment
ناامیدی

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

But don't worry too much, one day you'll get a good picture, too

:D :D :D :D :D :D :D :D

Thursday, 2 October 2008

چه بی کلاس :D

عکس از نگاره

اگربه کتاب فرهنگ جواتیسم و آسیب شناسی رفتاری و حرکتی رجوع کنیم و نوشته های آقای الیاس پیراسته را قبول داشته باشیم، میتوانیم این عده دوستان رانیز جواتی بخوانیم. البته خود بنده نیز در این جمع هستم ولی از این قاعده مستثنی میباشم. چرا که فقط به قصد خیر نجات غریقی وارد آب شدم و لاغیر

********
لازم به تذکر است که این نوشته ها یک شوخی یوده؛ امیدوارم که دوستان این جسارت بنده را ببخشند. هیچگونه قصد بی احترامی به شخص یا اشخاصی در بین نبوده