Tuesday, 23 May 2017

صبحی دردناک

اولين چيزي كه شنيدم خبر حمله انتحاري در #منچستر بود. اولين كاري هم كه بايد مي كردم تماس با پسرم بود. بالاخره بعد از چند بار پيام فرستادن و زنگ زدن، خواب الود تلفنش را جواب داد
:praاما تعداد زبادي از خانواده هاي مقيم منچستر امروز داغدارند. اكثر قربانيان نوجوانان حاضر در كنسرت بودند. براي چي و بنام چي؟ جهل چاهي عميقي است با دهانه اي بس فراخ كه در هر كوي و برزن مي تواند دهن باز كند. پناه بر پروردگار از شر جهل
به قول فردوسي
نداريم گيتي بکشتن نگاه
که نيکي دهش را جز اينست راه
#شهيره #سنگريزه


No comments: