Wednesday, 19 April 2017

بزرگداشت فردوسی منچستر 2016
Sunday 14 May 2017
2.30-4.30pm

گروه دوستان شاهنامه با افتخار تقدیم می کند
بزرگداشت فردوسی

سخنرانی و نقالی

پروفسور چارز ملویل و دکتر فیروزه ملویل سخنرانان برنامه خواهند بود (سخنرانی به انگلیسی خواهد بود ولی شامل قطعاتی به فارسی نیز می باشد). سپس با نقالی آقای کربلایی (مهمان ما از لندن) و هنرنمایی گروه دوستان شاهنامه (با داستان ملاقات زال و رودابه) میزبان شما خواهیم بود.

جلسه رایگان می باشد

No comments: