Monday, 10 April 2017

افسون

رستاخیزی برمی خیزاندم 
به رزمی مي خواندم

و من در پي نفس
گستاخي درد و طغيان رود اشك
در تنگاتنگ میله های قفس

گمان می زنم
سکوتی ما را در کام فرو خواهید کشید
 و من همچنان محو تو خاموش
 در آرزوی روزی آفتابی
در این تاریک محفل
 قدم می زنم

© All rights reserved

No comments: