Monday, 27 October 2014

به گلبرگ های سوخته در اصفهان در سرزمین من علف های هرز جهل با کودهای متعفن قدرت، تغذیه و بارور می شوند درحالیکه گل های عطرآگین ساقه هایشان زیر فشار چکمه پوشان له 


© All rights reserved

No comments: