Friday, 3 October 2014

رفع فیلتر

امروز تقاضای رفع فیلتر برای سایت مطالب بهداشتی و پزشکیم1 را از طریق آدرس زیر دادم
http://internet.ir
نمی دانم آیا رسیدگی خواهد شد و نیتجه چه خواهد بود، بهرحال منتظر خواهم ماند


© All rights reserved

No comments: