Thursday, 30 October 2014

محصول باغچه


 امان از نبود وقت! از بهار و وقتی که شاخه خشک میم بالاخره پر از برگ شد می خواستم دک روز دلمه برگ مو درست کنم، ولی مگر فرصت دست می داد. تا اینکه چند روز پیش نگاهم به برگ ها افتاد. آنها هم مثل برگ درختان رو به زردی می رفتند. دیدم دیگر بیش از این انتظار جایز نیست. کمی از برگ ها را کندم و جای دوستان خالی آن شب دلمه داشتیم. باری نکته مهم اینجاست که "تا شقایق هست" بیاید زندگی کنیم


© All rights reserved

1 comment: