Friday, 10 October 2014

خرابات خاطرات


باورم نمی شد این بستنی فروشی به این صورت متروکه و بی صاحب افتاده بود. یاد خاطرانی که در اینجا داشتیم بخیر

© All rights reserved

No comments: