Wednesday, 9 April 2014

عشق دوم شاید همان عشق اول است و ما نمی دانیم

بعضی اوقات در ایمیل های "فورواردی" به مطالبی بر می خورم که تا مدتها ذهنم را بخود مشغول می دارد. در میان ایمیل های  امروز نقل قولی از مشاهیر جهان بود. در میان آنها جمله ای از جانی دپ بود. هم خود جمله پرمعنا بود و هم اینکه هیچگاه از جانی دپ انتظار چنین جمله فیلسوفانه ای را نداشتم. می دانم! همین انتظار نداشتن خمیرمایه کلیشه سازی است. باید سعی کنم تا از این رویه دور شوم و به قول سهراب جور دیگر ببینم

اوه! داشت یادم می رفت خود جمله یا بهتر بگویم ترجمه آنرا بنویسم
اگر میان دو عشق سرگردانید، نفر دوم را انتخاب کنید. چرا كه اگر واقعا عاشق اولی بودید هرگز به دومي عشق نمي ورزيديد* http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D9%BE

© All rights reserved

No comments: