Saturday, 12 April 2014

!!!؟؟؟!!!

شاید تقصیر از او هم نیست. زمان، زمان خواب زمستانی است، حتی در این بحبحه شکوفه باران

© All rights reserved

No comments: