Thursday, 17 April 2014

ورزش از این بهتر

دیروز برای من ماراتن کار بود. بعد از چند سال که می خواستم رنگ در گاراژ را عوض کنم دیروز همت کرده رنگ خریدم و به جون در افتادم. نتیجه هم با در نظر گرفتن این نکته که این اولین نقاشی رسمی من بود خوب از کار درآمد تا جایی که لی برای تحسین جلو آمد. با دست درد، خسته و کوفته وارد خانه شدم، انگار به اندازه ی چند روز در جیم کالری سوزانده ام

:)

© All rights reserved

No comments: