Thursday, 3 April 2014

بیگانه

گاهی فکر می کنم زندگی مزخرف ترین قسمت حیات است و گاهی بی آنکه پشیمانی ای در کار باشد از فکر خود خجل می شوم 

دوستی متنی  از نامه های صادق هدایت در رابطه با سیزده بدر را فرستاده بود: "... نمی دانم که خوش و یا بد گذشت چون (مفهوم) خوبی و بدی را فراموش کردم".* شاید مشکل من نیز همین است. نشناختن خوشی از ناخوشی
_______________
*در لینک زیر متن کامل را بخوانید
https://www.facebook.com/sadegh.khan.hedayt

© All rights reserved

No comments: