Tuesday, 1 April 2014

این قافله عمر عجب می گذردسیزده بدر روز آزادی ماهی ها از زندان تنگ و قتل عام سبزه ها در راه است

© All rights reserved

1 comment:

Unknown said...

فکر اینکه ماهی قرمز در تنگ طوری بهت نگاه میکنه که میخواد بگه
تو منو خریدی و اینجا آوردی
مگه احساس تنهایی نکردی؟
مگه نمی خواستی جانداری تو اتاقت باشه؟
من که هر روز منتظر انتقال فکری با تو هستم.
گاهی فکر میکنم توعلاقه خاصی به من و کس دیگه نداری
فقط از رو عادت منو خریدی و آوردی
در واقع با این کار
منو به کشتن میدی

لطفا ماهی قرمز ها رو فدا خودخواهی های خود و قربانی نکنید

قافله عمر ماهی قرمز
عجب زود میگذره


نادر ستاره