Wednesday, 9 April 2014

بهار جدی از راه رسیده

 در راه برگشت از کالج به اطرافم دقیق شدم. درخت ها جامه سبز به تن کرده بودند و دو بید مجنون که تا همین دیروز فقط نوک شاخه هایشان گویا با مدادی سبز حاشور خورده بودند در برقه سبزی پنهان شده بودند. هنوز شکوفه ها بر درختاتند و برگ ها با ناز بر شاخسار آشکار می شوند. ترکیب سبز، قرمز و سفید مرا یاد سرزمین مادری می اندازد


© All rights reserved

No comments: