Wednesday, 2 April 2014

گرزه گاو سر
در شاهنامه فردوسی اشارات فراوانی به گرز گاو سر شده برای نمونه گرزی که نهایتا ضحاک را سرنگون می کند

در ایوان شاهی شبی دیر یاز
به خواب اندرون بود با ارنواز
چنان دید کز کاخ شاهنشهان
سه جنگی پدید آمدی ناگهان
دو مهتر یکی کهتر اندر میان
به بالای سرو و به فر کیان
کمر بستن و رفتن شاهوار
بچنگ اندرون گرزه ی گاوسار
+++
نگاری نگارید بر خاک پیش
همیدون بسان سر گاومیش
بر آن دست بردند آهنگران
چو شد ساخته کار گرز گران

وقتی در موزه نادری، مشهد نمونه ای از گرز گاوسر را دیدم، برایم خیلی جالب بود. البته قدمت گرزهای موزه ی نادری مربوط به دوره افشاریه است، ولی باز هم دیدن آنها غنیمت است

© All rights reserved

No comments: