Thursday, 28 May 2015

تجربه ی تماشای ترسا
کاورانی را به جلو بردن در همواری راه هم کاری شاق است، چه رسد در عرصه ی هنر آن هم در دیار غربت. بخصوص که جسارت قدم فراتر نهادن از مرز زبان و فرهنگی خاص را نیز داشته باشی. از این بابت تاتر ترسا (اقتباسی از داستان شیخ صنعان عطار) که به مدت سه روز در منچستر بروی صحنه رفت* کاری درخور ستایش بودشاید بیشتر به قصد حمایت به تماشاخانه رفتم. ولی حضورم توشه ای بیش از "شاهد کار تیمی خوبی بودن" را بهمراه داشت.  برای من اجرای علی امینی پور و موسیقی زنده ی نمایش از برجسته ترین قسمت های اجرا بود، ولی جا دارد به تمامی گروه بخصوص به مسئول میکس صدا آفرین گفت 

به امید اجراهای بعدی 

* http://www.z-arts.org/events/tarsa-2/

© All rights reserved

No comments: