Monday, 22 September 2014

برخورد دوم رستم با افراسیاب

جلسه پیش1 در مورد افراسیاب که از هرج و مرجی که ایران را فراگرفته بود (بعد از اینکه کی کاووس به دست سالار هاماوران به بند کشیده شده) استفاده کرده و به این سرزمین تاخته، خواندیم. به گذشته برگشتیم، اولین برخورد رستم و افراسیاب2 که مربوط به زمانی بود که رستم نوجوانی بیش نبود. که در آن برخورد افراسیاب موفق می شود از دست رستم فرار کند. افراسیاب از پدر می خواهد که با کی قباد صلح کند و اینگونه غائله موقتا ختم می شود

1. http://sharp-pencils.blogspot.co.uk/2014/02/35.html
2. http://sharp-pencils.blogspot.co.uk/2014/09/42.html

© All rights reserved

No comments: