Monday, 15 September 2014

From S to FThis is me, the whole me and nothing but me.

نقطه مبدا نبود ولی شروع مرحله ای تازه از زندگیش بود. لحظه پیوندش با فرزاد که مدتها بود به خواستگاری سمج تبدیل شده بود. حالا دیگر روزش بر اساس برنامه ای برای دور بودن از خانه و عدم پذیرش خواستگارها برنامه ریزی نمی شد
سرخی چشمانش شاهد بی خوابی شب پیش بود
8/8
© All rights reserved

No comments: