Monday, 22 September 2014

و سرانجام ... "می" نامه

تا قلم ت بر سجاده ی کاغذ سجده می کند
نفس گره خورده ام در سینه راه می جوید 
و زندگی در شریان های خشکم جریان می یابد
 دانه های تسبیح خاطراتمان را راحت تر می گردانم
ذکرت، با توبه یا بی ندامت، مرا به تو می رساند

© All rights reserved

No comments: