Friday, 9 May 2014

باغچه پس از مرغابی ها

دیروز هشت نهال (نهال که چه عرض کنم، ماکرو نهال) سرو طلایی را در قسمتی که مرغابی ها کاملا از نشو و نمای نباتی  خالی کرده بودند، کاشتم. چند تا آجر هم به صورت قطری بین نهال ها گذاشتم تا مثلا آجر فرشی باشد برای عبور از میان سروهای کوتاه. هنوز تا آماده شدن باغچه بعد از اینکه مدتی مامن مرغابی ها بود راه زیادی دارم. خوشحالم که اکنون مرغابی ها در کنار دریاچه ای آزاد زنگی می کنند. سگ نگهبان هم خیالم را از بابت حمله روباه راحت می کند. فقط مانده ام با کلی باغبانی ترمیمی و بارانی که برای باغبانی امان نمی دهد
12 April 14

© All rights reserved

No comments: