Sunday, 18 May 2014

رایحه تابستان


In our garden

در اواخر اردیبهشت ماه بسر می بریم. خورشید لبخند می زند و  سبدی حصیری مزین به گرما و نور را که شاید برای تولد متولدین بهار به ارمغان آورده است روی زمین می گذارد. با لیوانی خاکشیر به حیاط رفتم. چمن ها بلند شده اند، رهایی و بی پروایی چمن ها را وقتی نامنظم اند و غرق گل های سفید ریز، دوست دارم. آسمان آبی است و چشمان من نیز، از قرمزی پس از گریه اثری نیست. بهتر است آب حوض را نیز عوض کنیم و منتظر جوجه های طلایی بمانیم


© All rights reserved

No comments: