Sunday, 11 May 2014

ماجراهای خانم مرغه - قسمت پنجم


نمی دانم جوجه ها شبیه کی می شوند. حدود دوازده تا از تخم مرغ ها ثمره پیوند مرغ و خروس خودمان هست. که البته اینها از نژاد مختلف هستند. پنج تا از تخم مرغها را هم "ب" لطف کردند و به این مجموعه اهدا کردند. که آنها نیز متفاوتند. خلاصه جوجه ها ملقمه ای خواهد بود بس نامتجانس، می دانم. ولی شبیه هر که باشند دوست داشتنی خواهند بود. این را مطمئنم

قسمت قبلی
http://sharp-pencils.blogspot.co.uk/2014/05/blog-post.htm

© All rights reserved

No comments: