Monday, 26 May 2014

ماجراهای خانم مرغه - قسمت دهم


امروز اولین روزی بود که جوجه ها آفتاب را تجربه کردند. آقا خروسه هم بیشتر با جوجه ها ارتباط برقرار می کرد و کلا از بی تفاوتی و گیجی دو روز پیشش کمی فاصله گرفته بود. نقل ونبات هم به نظر کپل تر می امدند© All rights reserved

No comments: