Friday, 17 March 2017

در بازگشت

هنوز ساعت بیولوژیکی بدنم با اختلاف ساعت بین نصف النهارهای مختلف می جنگد
 نتیچه
 اول غروب خوابم می گیرد و هنوزصبح نیامده از خواب بیدار میشم
 نتیجه
 التماس اغواگرانه پرندگان برای طلوع آفتاب را می شنوم - مطئنم صدای جغدی هم از دوردست می آمد
نتیجه 
روز خوبی در پیش است خلاف همه دورویی ها 
نتیجه
 به قول مادربزرگم (روحش شاد) امروز از عمرم حساب نمی شود 
 نتیجه
 آزادم که هر کاری که می خواهم بکنم
نتیجه 
به شاهنامه خوانی که مدتی به تعطیلات بر خورده بود می پردازم 
نتیجه 
امروزم همه ترنم است و روح و انگیزه اشباع شده و برای این شروع سپاسگزارم 
نتیجه 
همه روزم عشق خواهد شد و پدیرش آنچه روزی امروز فکر و روانم است

13/3.17
© All rights reserved

No comments: