Monday, 20 March 2017

برندهLast minute run before the arrival of spring.

گفتم بهار جان کمی آرام تر، من با کفش پاشنه بلند ازت عقب می مانم
 گفت تو با کفش تخت هم به گرد من نمی رسی
 گفتم پس آماده باش برای مسابقه. از اینجا تا جایی در ایران... یک، دو، سه
دقایقی قبل از بهار وقتی هنوز زمان در تسخیر سال 95 بود به ایران رسیدم
صاحب خانه ای که بدان وارد شدم با دسته ای گل ریحون و سبدی رنگین کمان پاسخ سلامم را داد

© All rights reserved

No comments: