Thursday, 13 June 2019

Rostam+Esfandyarاستاد #کیومرث با داستان #رستم و اسفندیار در نهمین #بزرگداشت_فردوسی #دوستان_شاهنامه در #منچستر

 سپاس ویژه از آقای کرمی برای فیلم‌برداری و خانم آتوسا برای عکاسی برنامه
ممنون از نیازمندیهای منچستر برای برعهده گرفتن بخشی از مخارج کرایه سالن

Related posts from the 9th Commemoration Day of Ferdowsi:
دکتر کویر سخنرانی
© All rights reserved

No comments: