Thursday, 13 June 2019

آغاز شاهنامهدر شاهنامه صدونودودو نفر بهم نامه نوشته‌اند ... بزرگترین .رویداد ادبی زبان فارسی شاهنامه است" از سخنان دکتر محمود کویر در نهمین بزرگداشت فردوسی در منچستر

سپاس ویژه از آقای علی کرمی برای فیلم‌برداری برنامه. سپاس از نیازمندیهای منچستر برای برعهده گرفتن بخشی از مخارج کرایه سالن.


Related posts from the 9th Commemoration Day of Ferdowsi:
دکتر کویر سخنرانی

© All rights reserved

No comments: