Wednesday, 27 April 2016

غذا و قضا

یک ‫#‏کبوتر‬ خوشبخت مگر از ‫#‏زندگی‬ چه می خواهد؟ میان چمن جولان دادن، چتر دم گشودن و ‫#‏احساس‬ "امروز همه روی زمین زیر پر ماست" را تجربه کردن. البته حضور‫#‏یار‬، لقمه ای ‫#‏نان‬ و شور ‫#‏بهار‬ هم بی تاثیر نیست، حتی در این سرمای کم نظیر‫#‏اردیبهشت‬ انگلستان و با وجود هم سفره شدن جمع ‫#‏همسایگان‬
‫#‏شهیره‬

A photo essay: food and fate


© All rights reserved

No comments: