Tuesday, 19 April 2016

Getting ready for the radio


حداکثر سه ساعت وقت دارم تا متن بهداشت را برای برنامه رادیوای امروزم در رادیو صدای آشنا بنویسم، ولی عجیب هوس زنجیر (یا شاید سیم شارژ لپ تاپ) گسستن دارم. حال و هوای دانش آموزانی را دارم که باید برای امتحان درس بخوانند و میلشان نیست 

© All rights reserved

No comments: