Friday, 21 November 2014

بعد از ظهر یک جمعه پاییزی

 روی فرش دراز کشیده بود و مرتب کانال های تلوزیون را عوض می کرد. خودش هم چندان مطمئن  نبود دنبال چه می گیرد. ولی تصویرش در فنجان چای من به وضوح نمایان بود

کم کم چشمان او را خواب می رباید و چایم عطر هل و طعم دارچین می گیرد

© All rights reserved

No comments: