Sunday, 16 November 2014

سرگیجه

 دامنه ی ارتباطات گسترده می شود و خواسته ها وسیع لاجرم، کارها عقب می افتند و جز با تارک دنیا شدن امکان رسیدگی به زندگی نیست
به عبارتی باید از دنیا برید تا بتوان به کارهای دنیوی رسید

© All rights reserved

No comments: