Tuesday, 25 November 2014

در کنار شاهنامه خوانی در کانون

یکی از شخصیت های مثبت شاهنامه فریدون است. فردوسی در دنیایی که به نظر به نژاد و اصلیت افراد بهای زیادی داده می شود، حتی "فریدون شدن" را با عدل و داد و کمک به همنوع ممکن می داند

فریدون فرخ فرشته نبود"
ز مشک و عنبر سرشته نبود
بداد و دهش یافت آن نیکویی
"تو داد و دهش کن فریدون تویی

همه مسئول اعمال خود هستیم 

درختی که نشاندی آمد ببار"
بیابی هم اکنون برش بر کنار
گرش بار خار است خود کشته ای
"گر پرنیان است خود رشته ای


با تشکر از آقا کیومرث
© All rights reserved

No comments: