Saturday, 21 June 2014

بهترین بازی ما

وای چه بازی بود. چه روزی. آفرین به تیم ملی. خیلی دلم می خواهد بنویسم ولی خسته ام. تا فردا

بچه ها متشکریم

© All rights reserved

No comments: