Friday, 2 November 2012

آغشته به باور تو ام

 به یقین رسیده ام
 یقینی مطلق
شاید از همین رو از خواب رو گردانده ام
می ترسم. می ترسم اگر از امروز ببرم
وقتی خورشید پنجه های زرینش را در تاریکی آسمان فرو برد
قلبم شک واپس زده اش را در روشنایی فردا
 باز یابد
و من از نو
مرعوب تردید شوم

29 اکتبر

© All rights reserved

No comments: