Monday, 30 May 2016

تافتگی = اذیت و آزار

بايد أهل سكوت باشي تا بدانی
سکوت، می تواند شاخص همه چیز باشد مگر رضا
||||||||||
 چه ابلهانه یا مغرضانه
سکوت نشانه رخصت تفسیرمی شود
||||||||||

© All rights reserved

No comments: