Monday, 3 March 2014

جای ... خالی نباشه

وقتی یکی از اعضای خانواده و یا دوستی راهی سفر طولانی می شود، گاهی هنوز نرقته دلتنگی غلیظی روی دل می شیند. خیلی هم مهم نیست که با طرف تماس مداوم داشتی یا نه. شاید دانستن اینکه هر موقع بخواهی می توانی دیداری داشته باشی به عدم وجود این دلتنگی کمک می کند ولی وقتی که رفتند، می دانی که هیچ چیز مثل قبل نمی ماند. بهرحال زندگی است و همه چیز دائم  در حال تغییر. باید بابت موقعیتی که برای عزیزان پیش آمده تا رویاهای خود را دنبال کنند شاد بود


© All rights reserved

No comments: