Sunday, 16 March 2014

شاید برای من هیچگاهخسته ام
خسته از خط ممتد موفقیت-ممنوع جاده ی پیش رو 
گاهی با خود می اندیشم
فایده ی این همه سعی چیست؟
آیا در پایان راه کشدار سراسر مغلوبه زندگی 
جایی در نقطه ی کور بزرگراه پر پیچ و خم هستی
گریزی به کوچه باغ رسیدنی خواهد بود؟


© All rights reserved

No comments: