Tuesday, 11 March 2014

سبزه امسال


امروز پارچه روی سبزه ها را برداشتم، عدس ها سبز شده اند
راستی، راستی عید تو راهه

منکه برای امسال شاکرم


© All rights reserved

No comments: