Wednesday, 8 January 2014

برهمن بهشت من

بهشت یعنی تو کنارم باشی
و من بنویسم 
در وصف صفات 
 در جستار جذبه جزیل لبخند و نگاهت که پر جادوست
و در جفاف علف های هرز تنهایی زیر بارش قدمهایت
بهشت یعنی از تو نو شدن
و جسارت  جزم  رستاخیز جستن   
 در هدم  جعد پر شکن موهایت
و شکفتن دوباری درخت  زندگی 
بهشت یعنی زندگی با تو و از تو


+++
برهمن = پیشوای روحانی آیین برهمایی
جستار = بحث
جزیل = فراوان
جفاف = خشک شدن
هدم = خرابی

© All rights reserved

No comments: