Sunday, 12 January 2014

برای همه بزرگ تر ها

تا حالا دقت کردید وقتی با عزیزی بد اخلاق صحبت می کنید. حتی غرولندها هم طعم شیرینی دارند

© All rights reserved

No comments: