Monday, 13 January 2014

انس

چه زمستان زیبایی داریم
سردی هوا قابل تحمل است
و آفتاب گاهی به آسمان خانه ی ما سر می زند
خوشحالم و آرام
و می دانم که بزودی بهار هم از راه خواهد رسید

© All rights reserved

1 comment:

Anonymous said...

این گزینه لایک هم باید اضافه شود ..