Thursday, 30 January 2014

AliveStockport, UK

I can make it, I know I can

یاد گرفته ام که ارزش نوشته هایم را با درصد افرادی که آنها را درک می کنند و می توانند با آن ارتباط برقرار کنند نسنجم
با این حال هنوز هم عجب می چسبد وقتی صاحب قلمی می گوید که نوشته ام را دوست دارد

چیزی در وجودم می جوشد 
چشمانم از شدت فشار می سوزد
ولی حس آرامی دارم
نمی دانم  از چه رو مطمئنم که می توانم

© All rights reserved

No comments: