Wednesday, 15 May 2019

روایت تولد اردشیر به گونه‌ای دیگر


سپاس از نیازمندیهای منچستر، اسپانسر نهمین بزرگداشت فردوسی دوستان شاهنامه در منچستر
بزرگداشت فردوسی با بخش انگلیسی ادامه دارد. تلفن تماس برای اطلاعات بیشتر: 07887775556
Related posts:
دکتر کویر سخنرانی

No comments: