Tuesday, 3 January 2017

چرخه ی درد


عجب دلم مي خواهد كه #تارك دنيا شوم  و از همه #آدم ها #دور، دور
در #ويرانه اي #مسكن گزينم كه تا فرسنگ ها شعاع اطراف آن خالي از #سكنه باشد
من باشم و چند #درخت و #مرغ و خروسي و #كتابخانه ام با چند #دفتر و #قلم و #رود آبي كه از نزديكي #ويراني من گذر كند. تا چشم مي بيند #دوري باشد و دوري

© All rights reserved

No comments: