Thursday, 15 January 2015

زندگی در آغوش مادران


اینهم از ماجراهایی است که مو بر تن آدم سیخ می کنه. کودک مرده بدنیا میاد. ولی مادر می خواهد تا فرزند مرده اش را در آغوش نگه دارد و با او خداحافظی کند. بعد از دو ساعت کودک به زندگی برمی گردد. شبیه  این جریان قبلا هم با مادری (که یکی ار دوقلوهایش مرده بدنیا آمده بود و بعد از ماندن در آغوش مادر مجددا به زندگی برگشت) دیگر اتفاق افتاده بود. شاید این فقط بهشت نیست که زیر پای مادران است، زندگی هم در آغوش آنهاست

© All rights reserved

No comments: