Tuesday, 20 December 2011

سخنی از انیشتن

جایی به نقل از مجله دانستنی ها (فروردین 1365) خواندم که کسی از انیشتن پرسد: در جنگ جهانی سوم چه اسلحه ای بکار برده خواهد شد؟
وی پاسخ می دهد: جنگ جهانی سوم را نمی دانم ولی در جنگ جهانی چهارم مردم با سنگ و چماق با هم جنگ خواهند کرد

No comments: