Friday, 2 December 2011

آنکه حساب پاک است از آزادی بیان و قلم چه باک است

"آزادی بیان و قلم از این جهت جزء ارکان مشروطیت است که مردم را به نیک و بد امور آگاه و به شناسایی افراد هدایت می کنند. اگر بیان آزاد نبود و قلم کار نمی کرد چطور ممکن بود به هویت اشخاص و اعمالشان پی برد و چطور می شد که اعمال متصدیان امور را بررسی کنند و به حالشان معرفت پیدا نمایند. کسانی که از بیان و قلم هراس کنند و از آن جلوگیری نمایند نه تنها مرتکب عملی می شوند که مخالف قانون اساسی است بلکه خدمت به اجانب و خیانت به وطن می نمایند".... "شهربانی کل کشور: در جراید ایران آنچه راجع به شخص اینجانب نگاشته می شود، هر چه نوشته باشند و هر که نوشته باشد به هیچوجه نباید مورد اعتراض تعرض قرار گیرد." دکتر مصدق
جنبش ملی شدن صنغت نفت، ص 106 و ص 151

© All rights reserved

No comments: