Thursday, 24 November 2011

اولین امام جمعه ایران

میر محمد مهدی اصفهانی فرزند سید مرتضی از اعقاب محمدباقر مجلسی در سال 1185 یا 1186 ه.ق. در اصفهان بدنیا آمد. وی در دوران سلطنت فتحعلی شاه و حدود 1226 ه.ق. به سمت امام جمعه تهران منصوب گردید و 37 سال این وظیفه را به عهده داشت. وی مستمری بگیر دولت انگلستان بوده، از مخالفان سرسخت قائم مقام فرهانی بوده و روابط تنگاتنگی با
میرزا آقاسی
داشته

"
  بعد از کشته شدن قائم مقام، میرزا مهدی به وزیر مختار روس این امر را تبریک گفته و گفته که از دست این "بدتر از طاعون" خلاص شدیم." به نقد از امیرکبیر و ایران در جامعه شناسی نخبه کشی، علی رضا قلی

No comments: